Návrh_záhrady_Limbach_004

Návrh záhrady „na druhom brehu“ v Limbachu

V Limbachu, na okraji obce s bohatou vinárskou tradíciou, na úpätí malých karpát a v „objatí“ vinohradov stojí rodinný dom, ktorý obýva mladá päťčlenná rodina. Rodinný dom svojim architektonickým výrazom priznáva duch doby svojho vzniku, je moderný a slúži modernej mladej rodine. Napriek tomu, že sa nachádza na rozmedzí pôvodnej rurálnej architektúry a novej, svojou formou, tektonikou a proporciou veľmi prirodzene zapadá do svojho prostredia. 

Návrh_záhrady_Limbach_001

vývojová škica návrhu záhrady

Prostredie, v ktorom sa rodinný dom nachádza, vykazuje mnoho prírodných vnemov a krajinných obrazov – lesné spoločenstvo úbočia malých karpát, výraznú terénnu morfológiu, rodiace vinice a v neposlednom rade susediace koryto Limbašského potoka so svojim bohatým prírodným spoločenstvom. V priamej väzbe s rodinným domom, naprieč potokom, sa nachádza záhrada, ktorá má naplniť túžby a lásky všetkých vekových kategórií obyvateľov rodinného domu a ich priateľov.

Našim zadaním bolo vytvoriť symbiotický vzťah úžitkovosti záhrady a jej rekreačno-relexačnej funkcie. Konkrétnymi požiadavkami bolo vytvoriť objekty pre spoločenské aktivity, pre relaxáciu – sauna s jej zázemím, pre rekreáciu – plochy pre športové aktivity – ihrisko pre loptové i neloptové hry, hracie plochy pre rozvoj telesných i duševných potrieb „najmenších“ až dospelých, bazén o rozmere 11x4m so svojim zázemím, „plôšku“ pre úžitkovú (produkčnú) záhradku a nakoniec zastabilizovať nábrežnú hranu potoka s vdýchnutím romantiky jemu prislúchajúcej.

D:prácaARKUlimbach131104_13179_LIMBACH_zahrada_mp Model (1)

vývojové škice návrhu záhrady

Vzhľadom na svetové strany, krajinný obraz, kontakt s rodinným domom, existujúcu zástavbu v okolí, terénnu morfológiu a existujúcu komunikáciu, ktorá vedie pozdĺž severozádnej hrany pozemku – záhrady, sme sa snažili rozvrhnúť jej funkčné plochy a objekty tak, aby jej vytvárali dostatočné súkromie, kulisu krajinnému obrazu a pevnú väzbu na rodinný dom. Ďalším dôležitým momentom bola potreba kontroly nad aktivitami v záhrade zabezpečovaná z „hlavného stanu“ (z rd), ale na druhej strane tak, aby každá aktivita mala svoj „pocit“ intimity a jedinečnosti.

Celá koncepcia záhrady je založená na centrálno-radiálnom systéme rozloženia a prepojenia jednotlivých funkcií, plôch a objektov. Centrálnym priestorom je voľná, nezastavaná plocha, ktorá je „obkľúčená“ jednotlivými funkciami a vzájomne prepojená (a viazaná) nosným prvkom pešieho pohybu – telesom chodníka konštruovaného z drevených dosiek

D:prácaARKUlimbach131104_13179_LIMBACH_zahrada_mp Model (1)

návrh záhrady v Limbachu

Ale aby sme naplnili záhradu svojimi aktivitami, potrebovali sme vyriešiť otázku formy jej prepojenia s rodinným domom cez teleso potoka. Nehovoriac o tom, že potok sám o sebe potrebuje nielen z vodohospodárskeho a krajinárskeho hľadiska reanimovať a revitalizovať svoje koryto, ale museli sme vyriešiť takisto i otázku premostenia potoka a jeho sprístupnenie do sveta zábavy a hier sa bude vstupovať cez existujúcu bráničku, ktorá je súčasťou oplotenia rodinného domu. Táto sa nachádza v „susedstve“ s terasou rodinného domu, ale nie je v jej priamej prevádzkovej väzby, čo sme považovali za pozitívum z dôvodu zachovania kľudového charakteru tejto krytej terasy. V každom prípade ale počítame s tým, že sa prehodnotí výsadba medzi terasou a potokom, pretože reanimáciou a revitalizáciou potočného koryta bude táto výsadba v jej dnešnej podobe nežiadúca. O to viac, že rodina bude potrebovať vizuálny kontakt so záhradou „za potokom“ pretože výška terénu za bráničkou a výška terénu pri rd je výrazne rozdielna (cca 45-50cm), navrhujeme na prekonanie tohto rozdielu to riešiť formou sústavy plošín, ktoré budú sprístupňovať lávku a samotnú vodnú hladinu vo forme schodiskových stupňov.

Vodná hladina bude doplnená o prvky pochôdznych kamenných solitérov, ktoré budú umožňovať jej prechod „suchou“ nohou a zároveň čeriť vodnú hladinu. Osoby so slabšou fyzickou kondíciou budú mať prístup k lávke od bráničky zabezpečený pomocou rampy.

 

D:prácaARKUlimbach131030_13179_LIMBACH_zahrada_mp Model (1)

záhrada v Limbachu – potok a okolie

Samotnú lávku sme umiestnili v blízkosti existujúcej vzrastlej vŕby, ktorá dotvára romantiku tohto prostredia svojou prirodzenosťou k charakteru prostredia. Rozprávkový charakter stromu sme podporili umiestnením „vodníkovej“ lavičky s hrnčekmi a krčahom priamo pod jeho korunou. Lávku sme riešili ako priamočiaru, jednoduchú. Tak, aby nenarúšala plynulosť prechodu, a aby svojou jednoduchosťou dala vyniknúť prírodnému prostrediu potoka.

Návrh_záhrady_Limbach_002

návrh lávky

Jedinečnosť lávky bude iba v stvárnení jej zábradlia, ktoré svojim „laťkovým“ riešením bude vytvárať bohatosť tieňohry nielen cez deň. Brehy potoka sme navrhli zastabilizovať pomocou vŕbového prútia, ktoré bude prepletané pomedzi agátové koly. Kritické a strmé miesta budú doplnené veľkými balvanmi. Postupom času bude vŕbové prútie vytvárať „koberec“, ktorý bude priebežne zastrihávaný a bude doplnený lopúchmi, potočnicou, záružlím atď. Brehová vegetácia bude plynulo prechádzať do trsov vyšších tráv, kosatcov a rôznych bylín.

Návrh_záhrady_Limbach_005

návrh záhrady v Limbachu

Po prekonaní potoka sa dostávame „suchou nohou“ do záhrady „za potokom“ ocitneme sa priamo na chodníku, ktorý má vyvolávať dojem lávky z drevených dosiek a prechádza záhradou v geometrickej forme takmer poloblúka. Forma poloblúka nebola vybraná náhodne. Predĺženie pešej trasy bude užívateľom záhrady poskytovať emotívnejšie a zrozumiteľnejšie precítenie jej proporcie, funkcií a v „neposlednom“ rade navrhovanej vegetácie, ktorá bude svojou vôňou, farbou a zvukom bohatá.

D:prácaARKUlimbach131030_13179_LIMBACH_zahrada_mp Model (1)

záhrada v Limbachu – vegetácia
Pri potoku, z ľavej strany chodníka sme v návrhu situovali zákutie s ohniskom. Nenápadná plocha, skromne ukrytá pod korunami stromov bude slúžiť „táborovým indiánom“, opekaniu, gitarovým a iným piesňam, prípadne pre „duchárske“ večerné seansy na šteklenie detskej fantázie.
Ďalším prvkom, proporčne najobjemnejším, bude z chodníka sprístupnené multifunkčné ihrisko – plocha pre športové hry, loptové i neloptové, v lete i v zime. V zime sa uvažuje túto plochu pokryť ľadom pre potreby korčuľovania a ľadového hokeja. Ihrisko s rozmermi 14x7m bude oplotené. Za oplotením bude od strany suseda situovaný živý plot z hrabov, ktorý bude vytvárať optickú bariéru. Súčasťou oplotenia budú i horolezecké platne (prístupné zvonku) v kombinácii s rebrinami a tabuľami na kreslenie.
Následne, po ihrisku, budú užívateľov záhrady očakávať relaxačné prvky záhrady. Najprv to bude objekt so saunou a jej zázemím, s wc, ktoré bude slúžiť všetkým aktivitám, či v lete alebo v zime. Súčasťou objektu je i skladovací priestor pre záhradné, športové a iné pomôcky, príp. Pre záhradný mobiliár.

D:prácaARKUlimbach131030_13179_LIMBACH_zahrada_mp Model (1)

záhrada v Limbachu – šport a atrakcie

Ďalej sa bude nachádzať objekt pre spoločenské aktivity – objekt so spoločenskou miestnosťou, kuchynkou a „samozrejme“ s malou vinárničkou. Jednoducho v Limbachu by to bez vinárničky nešlo. Obidva objekty budú prepojené krytou vonkajšou „uličkou“. Na objekty nadväzujú oceľové rámy. Po rámoch sa bude ťahať vinič a v spodnej časti rámu bude lavička. Objekty sme navrhli zastrešiť vegetačnou extenzívnou pochôdznou strechou. Smerom do záhrady bude fasáda celopresklená.

D:prácaARKUlimbach131104_13179_LIMBACH_zahrada_mp Model (1)

návrh záhrady v Limbachu – architektúra záhradných objektov

V priamej väzbe na spoločenskú miestnosť bude posedenie v exteriéri, nechránené, otvorené. Príjemnú atmosféru posedenia bude dotvárať blízkosť vzrastlého orecha, ktorý bude poskytovať príjemný tieň. A ak bude hlad, bude sa i grilovať, tak aby boli všetci spolu, tak aby to všade voňalo. Mobilne, neviazane na miesto.

D:prácaARKUlimbach131104_13179_LIMBACH_zahrada_mp Model (1)

návrh záhrady v Limbachu – dispozícia záhradných objektov

A „nakoniec“? Prevádzkovým i kompozičným uzáverom chodníka bude bazén. Bazén s rozmerom 11x4m. Bazén s pochôdznou plochou po jeho obvode. A s prekrytím – plochým, pochôdznym. Zväčšujeme pobytovú a funkčnú plochu, na tanec, ohňostroj atď. A samozrejme zabezpečujeme bezpečnosť, predlžujeme sezónu, chránime pred nafúkaným lístím. Plošina pre prekrytie sa bude otvárať do dvoch strán oproti sebe. Na jednej strane sa bude zasúvať pod drevenú terasu a druhá sa bude vysúvať smerom k potoku. K potoku tak, aby vytvorila zčasti konzolu nad potokom, kde budú (nielen) deti môcť sedieť, hompálať nohami a sledovať život vo vode. Súčasťou tejto plošiny bude aj „kotlík“, kde sa môže založiť ohník na „odháňanie“ komárov alebo nočné kúpanie.

Návrh_záhrady_Limbach_003

návrh záhrady v Limbachu – riešenie bazéna

V zákryte hlavných plôch a objektov sme navrhli „lanový svet“ využitím existujúcich vzrastlých orechov a kmeňov stromov, ktoré získame pri odstraňovaní náletových drevín v koryte potoka, vytvárame pomocou sústavy lán, rebríkov, sietí, zavesených mostíkov a dreveného domčeka na strome, ďalšiu plochu pre rozvoj telesnej zdatnosti a pre zážitky. V rámci tejto plochy sa uvažuje i s pieskoviskom, „bunkrami“ a inými „domčekmi“ ale tak, aby sa jednotlivé vekové kategórie a aktivity vzájomne neohrozovali a neobmedzovali. A tak, aby ich „dozor“ bol vždy na blízku a deti na očiach.

Za objektami relaxu bude malý ovocný sad a úžitková (produkčná) záhradka v podobe malých vyvýšených drevených hrantov. Pre jednoduchú údržbu a jednoduchý prístup. A na mieste, aby nebolo ďaleko z kuchynky alebo od grilu.

Návrh_záhrady_Limbach_007

Návrh_záhrady_Limbach_006

záhrada v Limbachu – návrh vinárne

/Users/michalmarcinov/Dropbox/Limbach/002STUDIA/131107_13179_LIM

návrh záhrady v Limbachu – rezopohlad záhrady

/Users/michalmarcinov/Dropbox/Limbach/002STUDIA/131107_13179_LIM

Návrh vegetácie

/Users/michalmarcinov/Dropbox/Limbach/002STUDIA/131107_13179_LIM

návrh záhrady v Limbachu – stabilizácia potoka, návrh potočnej a brehovej vegetácie

/Users/michalmarcinov/Dropbox/Limbach/002STUDIA/131107_13179_LIM

stabilizácia koryta potoka, návrh vegetácie

 

 

návrh:  arku

spolupráca: Ing. Michal Marcinov,  LABAK  s.r.o.

text:  arku

Untitled-1